top of page

VÅRT ERBJUDANDE

PROJECT CONTROLLING

Cost & Change management, Forecasting, kontraktstyrning, Earned Value Management

I stora och komplexa projekt behövs robusta processer och kontinuerlig uppföljning på ekonomi och tid för att säkerställa att projektet kommer hålla sig inom budget och slutföras i tid.

Projektets budget behöver initialt fördelas ut i en WBS som är grunden till uppföljning, kontrakthantering, forecast och earned value management.

 

Vi har lång erfarenhet av att hjälpa byggherrar, båda privata och offentliga i stora ny- och tillbyggnadsprojekt. 

BUSINESS CONTROLLING

Månadsrapportering, KPI, BSC, budgetering, analys, internkontroll

I ett företags löpande verksamhet krävs solid controlling för att säkerställa att företaget är lönsam och att kostnader och intäkter monitoreras och analyseras. Internkontrollen säkerställer att företaget inte råkar ut för obehagliga överraskningar.

Varje månad presenteras resultatet för ledningen med uppföljning och analys så att rätt beslut kan tas om hur företagets resurser används på det mest optimala sättet.

PROCESS-OPTIMERING

Processmapping, förändringsledning, tidsstyrning, implementation och uppföljning

I alla verksamheter är arbetsprocesserna basen i en framgångsrik organisation. Ofta krävs det att det kommer någon utifrån för att se igenom de gamla vanorna och se hur dessa kan förbättras och optimeras för att spara tid och pengar.

Vår expertis ligger främst inom ekonomi och business support organisationer där vår erfarenhet från stora multinationella organisationer kan driva hela processen från att se möjligheterna, mappa nuvarande processer till att presentera och impelementera nya genomarbetade och välfungerade processer.

MS EXCEL UTVECKLING

Vi arbetar dagligen i MS Excel då det är det mest utbredda ekonomistyrningssystemet. Det har gjort oss till experter att bygga upp enkla och användbara ark för att underlätta analys av data och rapportering av densamma.

Vi felsöker också i era befintliga ark och föreslår förändringar för att minska och underlätta manuella fel.

Enkla och användbara excelark

bottom of page